A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Smile Thai Masszázsszalon (továbbiakban Szolgáltató) (Üzemeltető/adatkezelő: Angyal István János E.V., Székhely: 1132 Budapest Visegrádi utca 19, adószám:69365838-1-41) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Szolgáltató – tiszteletben  tartva a www.smilethaimassage.hu és a www.smile-thai-masszazs.hu    weboldal (a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) bármely módon igénybe vevő természetes személyek,  felhasználók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)] magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Weboldalon folyamatosan elérhető.

A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását,  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként a Weboldal használatával, illetve ráutaló magatartással (fresha.com oldalon történő időpontfoglalás esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Szolgáltató személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti.

A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Szolgáltató akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

ASZOLGÁLTATÓ ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK

Adatfeldolgozó: Fresha.com SV Ltd., a company incorporated registered in England under company number 11326509, with registered office address in 71-75 Shelton Street, London, Greater London, WC2H 9JQ, United Kingdom

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.fresha.com/docs/legal-clauses-privacy.pdf

1. Időpont foglalás a fresha.com időpontfoglaló rendszeren keresztül.

A regisztrációhoz elengedhetetlen adatok: név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés helye: www.fresha.com online adatbázisa.

2. Időpontfoglalás telefonos elérhetőségeink egyikén.

Az időpontfoglaláshoz elengedhetetlen adatok: név, telefonszám

Adatkezelés helye: www.fresha.com online adatbázisa.

Az adatkezelések időtartama: 1 év

Az adatkezelés jogalapja A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.

Adatmódosítási és adattörlési és regisztráció törlési lehetőség a Felhasználók által  regisztrációs adatok a fresha.com felhasználói fiókban bármikor módosíthatók., vagy telefonon, e-mailben kérhetők.

.Nyereményjáték

A nyereményjátékok során megvalósuló adatkezelés körülményeit, feltételeit, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az adathelyesbítés lehetőségét, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők körét, az adatfeldolgozót az adott nyereményjáték során alkalmazott nyereményjáték szabályzat tartalmazza.

A FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Szolgátatóhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton a Smile Thai Masszázsszalon székhelyére (jelenleg 1132 Budapest, Visegrádi utca 19.) vagy elektronikus úton smilethaimassagebudapest@gmail.com e-mail címre juttathatja el.

Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a fenti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás módja a megkeresés módjához (e-mail, postai levél) igazodik. Amennyiben erre a Felhasználó igényt tart, k a tájékoztatást írásban, postai úton juttatjuk el a Felhasználó részére.

A Szolgáltató a tájékoztatást az Infotörvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben megtagadhatja, ez esetben írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat [v) pont].

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Jogorvoslati tájékoztatás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 
A Smile Thai Masszázsszalon fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt az érintettet kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszi.